**** แจ้งเตือน ****
ห้องศึกษาเดี่ยว บริการสำหรับ 1 คนเท่านั้น หากพบทำผิดระเบียบจะถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการ (Blacklist)
ข้อปฏิบัติ
1. ผู้ใช้ต้องทำการยืนยันการใช้เครื่อง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ และระบบจะเก็บรายชื่อไว้ในบัญชีผู้ไม่มาใช้สิทธิ เมื่อครบสองครั้งจะถูกตัดสิทธิการจองใช้เครื่อง
2. ต้องทำการยืนยันการใช้เครื่องของทุกคาบเวลาที่จองไว้การยืนยันการใช้เครื่องผู้ใช้สามารถยืนยัน การใช้เครื่องด้วยตนเองผ่านระบบจอง ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายสำนักหอสมุดเท่านั้น โดยคลิกที่รหัส นิสิตของท่านในคาบที่ได้จองไว้ จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรหัสผ่านจากนั้นคลิกที่
ปุ่มยืนยัน